Сви фајлови објављени су намењене у информативне и образовне сврхе, ни сајт или хостинг провајдер, нити било која друга правна или физичка лица не могу да поднесем надимак Који одговоран за објављене материјале. Уколико сматрате да је било који фајл постављен за кршење својих права, одмах контактирајте администратора ради елиминисања прекршаја